Privacy Policy of PDPA

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy : PDPA นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Personal Data Protection Policy ) ประกาศ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Personal Data Protection Policy ) บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ของคู่ค้า ของพนักงาน และหรือของผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างสูงและเพื่อให้การเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ดังต่อไปนี้ 1. บริษัทฯ ให้ความเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า คู่ค้า ของพนักงานและของผู้เกี่ยวข้องอย่างสูงสุด 2. บริษัทฯ จะขอข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการบริหารงาน หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด และจะขอจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง 3. บริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์การเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลและแจ้งสิทธิให้เจ้าของข้อมูลทราบและยินยอมแต่แรก 4. บริษัทฯ จัดให้ระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความมั่นคง […]

Covid-19

Covid-19 วัคซีนเพื่อคนไทย • 15 December 2020

วัคซีนเพื่อคนไทย

ร่วมกันบริจาคคนละ 500 บาทเพียง 1 ล้านคนเท่านั้น เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียม #วัคซีนเพื่อคนไทยเริ่มบริจาคพร้อมกัน 18 ธ.ค.นี้ 9.00 น. เป็นต้นไปช่องทางบริจาค www.cunterprise.co.th*ดูเงื่อนไขในเว็บไซต์#500บาทร่วมสู้โควิด #ทีมไทยแลนด์ ติดต่อเราผ่านช่องทาง li5 shopee-forfooter บทความที่เกี่ยวข้อง