AdheSeal Company Limited

ติดต่อสอบถาม
+66 2 877 9935
+66 2 985 8388
+66 2 117 1363

AdheSeal Company Limited

มุ่งมั่น พัฒนา รักสิ่งแวดล้อม

ร่วมบริจาคตู้ตรวจโควิดแก่ รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

บริษัท แอดฮีซีล จำกัด ร่วมมือกับ บริษัท ไอเอ็กซ์แอล จำกัด ร่วมกันบริจาคตู้ตรวจโควิดแก่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อโดยปลอดเชื้อ #เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #Covid19 #adheseal #ixl